Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Múa,Hát mừng Ngày Nhà Giáo Viẹt Nam 20- - 11 - 2013
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Những hình ảnh hát, múa chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11 - 2013
Trường TH - THCS nhân trạch ( xóm Đò )
[Hình: dscn2171_1649820101.jpg][Hình: dscn2170_950040905.jpg][Hình: dscn2178_2050687148.jpg][Hình: dscn2183_1690430932.jpg][Hình: dscn2185_216114532.jpg][Hình: dscn2187_1202689858.jpg][Hình: dscn2197_957777684.jpg][Hình: dscn2198_1618838976.jpg][Hình: dscn2202_1406250334.jpg][Hình: dscn2203_1004608261.jpg][Hình: dscn2210_441354898.jpg][Hình: dscn2213_576361763.jpg][Hình: dscn2212_1881393289.jpg][Hình: dscn2218_482347791.jpg][Hình: dscn2219_1796124724.jpg] [Hình: dscn2222_829625055.jpg] [Hình: dscn2221_311271432.jpg][Hình: dscn2227_798994587.jpg][Hình: dscn2228_875229604.jpg][Hình: dscn2230_96736659.jpg][Hình: dscn2231_2001477182.jpg][Hình: dscn2232_1451992547.jpg] [Hình: dscn2234_648383404.jpg]
20/11/2013
 
Reference URL's