Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Danh sách ACE Nhân Trạch đang sống ở Hàn Quốc
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Miềng sẽ đưa lên danh sách những ACE mà miềng biết.Đề nghị các bạn bổ sung thêm,sau này khi hoàn thiện đầy đủ sẽ kêu gọi để làm các chương trình cho dể:
1.Bác Nguyễn Hà,1978,Thôn Khối,12Năm
2.Bác Việt() "" Thôn Nam:6 Năm
3.Chú Khuế(Korea_No_1):1985:4 Năm
4.Bác Phạm Tân 1978,thôn Khối:12 Năm
5.
6.
7.
(Sẽ bổ sung tiếp...)
5. Bác Tường , thôn bắc, 11 năm
6. Bạn Trường(tý chuột)thôn băc ,2 năm
7. Bác Ngọc, thôn bác, 1 năm
8. Bác Long, thôn bắc ,4 năm
9. Bác Tiến, thôn bắc ,5 năm
10. Bác Tuần, thôn bắc, 6 năm
11. Bạn Long, thôn dinh, 4 năm
12. Bác Quang, thôn dinh ,1 năm
13. Bạn Hải(hải Kẹng), thôn dinh 1 năm
14. Bác Hạnh , thôn bắc dinh, 2 năm
chờ nhớ thêm nựa đạ , bổ sung sau
Reference URL's