Nhân Trạch Online

Phiên bản đầy đủ: Âm nhạc theo yêu cầu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

minhcdt

Cho e đặt cái Radio ở đây nha mấy bác. Lâu lâu ghé vô nghe. [Hình: sweet_kiss.gif]
Cái này đúng là âm nhạc theo yêu cầu thiệt, nhưng mà cái source của nó e ko dám bê nguyên xi sang đây. Đấu tranh tâm lý lắm cuối cùng cũng quyết định xách cái Radio qua đặt tạm .[Hình: sexy_girl.gif]

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="480" height="170" id="radio_player" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain">
<param name="allowFullScreen" value="false">
<param name="movie" value="http://now.in/flash/radio_player.swf?infoURL=http://now.in/radio_info/vungocanh">
<param name="quality" value="high">
<param name="bgcolor" value="#FFC552">
<embed src="http://now.in/flash/radio_player.swf?infoURL=http://now.in/radio_info/vungocanh" quality="high" bgcolor="#FFC552" width="480" height="170" name="radio_player" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
</object>

Vì lấy cái Radio mà không báo bên đương sự biết nên chưa biết khi nào thì bị cắt. Thường thì các bài hát mà bên đó yêu cầu sẽ được phát từ 22h tới 4h. Còn lại trong ngày sẽ phát random.
Xin chú ý: ở đây ko yêu cầu bài hát được! "Bên kia" đã yêu cầu cho chúng ta rồi[Hình: surrender.gif]

p.s: smod khóa topic này lại giùm với. Để khỏi comment linh tinh làm mất "lập trường vững vàng" của e :D

minhcdt

Up phát nào. Ai yêu Rock metal thì nghe nhé. Phát 24/24, random các heavy metal collection :d.

p.s: chắc vài bữa cũng làm một cái thế này quá.