Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chú ý ngôn ngữ cử chỉ - Watch your body language
26-02-2011, 11:00 PM, (Được chỉnh sửa: 28-02-2011, 09:30 AM {2} bởi Akeyla.)
#1
Số lần cảm ơn 0
2 cảm ơn trong 1 bài
Information  Chú ý ngôn ngữ cử chỉ - Watch your body language
WATCH YOUR BODY LANGUAGE – CHÚ Ý NGÔN NGỮ CỬ CHỈ

Actions speak louder than words – that’s why your non-verbal behavior is crucial to your success

Hành động gây ấn tượng nhiều hơn lời nói – đó là tại sao cử chỉ không lời của bạn quan trọng đối với thành công

Research has shown that people with a better understand of body language are more successful at selling, leading and getting what they want from any situation. They are more likely to convince people to trust them and to be perceived as “charismatic” by others.

Cuộc nghiên cứu đã chứng tỏ rằng những người với một sự hiểu biết tốt hơn về ngôn ngữ cử chỉ thành công hơn khi bán hàng, lãnh đạo và đạt được cái họ muốn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Họ thường có khả năng thuyết phục người khác để tin tưởng họ và được nhận xét như ‘’hấp dẫn’’ bởi mọi người.

Why is body language such a tremendous factor in success? And why should you devote extra minutes in your week to master it? Here are three reasons:

Tại sao ngôn ngữ cử chỉ là một yếu tố rất lớn trong thành công? Và tại sao bạn dành ra những phút phụ thêm trong tuần để tinh thông nó? Dưới đây là 3 lý do:

1. People lie, but their subconscious actions do not - Con người nói dối, nhưng các hành động tiềm thức của họ không nói dối

Sigmund Freud, an early believer in the utility of body language, felt, as do many researchers, that although we cannot rely on the truth of words, non-verbal behavior often does project truth.

Sigmund Freud, một nhà tin tưởng sớm vào sự thiết thực của ngôn ngữ cử chỉ, cảm thấy rằng, cũng giống như những nhà nghiên cứu, rằng mặc dù chúng ta không thể tin vào sự thật của lời nói, hành xử không lời nói thường thực hiện việc dự đóan sự thật.

Through body language, people express their conscious and subconscious emotion, desires and attitudes.

Qua ngôn ngữ cử chỉ,con người diễn tả những quan điểm, mong muốn tâm trạng có ý thức và tiềm thức.

Body language, therefore, gives us a window into someone’s real intention, whether they are honest or not.

Vì thế, ngôn ngữ cử chỉ mang lại cho chúng ta một cửa sổ vào ý định thật sự của người nào đó, nếu họ trung thực hay không.

Intuitively, you can often tell just by looking at someone when they are lying, angry, happy, confident or upset.

Một cách trực quan, bạn có thể thường nhận xét chỉ bằng cách nhìn vào ai đó khi họ đang nói dối, giận dữ, hạnh phúc, tự tin hoặc buồn bã.

But you sometimes encounter people you simply cannot get a “read” on.

Nhưng bạn đôi khi gặp những người mà bạn không thể đơn giản ‘đọc’ được trên mặt.

A mastery of body language will give you specific tools to help you identify what gestures, movement or body parts to focus on when you are evaluating the honesty and credibility of another person.

Một sự thành thạo của ngôn ngữ cử chỉ sẽ mang lại cho bạn các công cụ cụ thể để giúp bạn xác định điệu bộ, hành động hoặc phần cơ thể nào để chú ý vào khi bạn đang đánh giá sự trung thực và uy tính của một người.

With this same knowledge, you will also know how to use body language to communicate with the honesty; credibility and trust to the people are dealing with.

Với cùng kiến thức này, bạn sẽ cũng biết cách sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với sự trung thực, uy tính và lòng tin đế những người mà bạn đang có mối quan hệ.
Trích dẫn
26-02-2011, 11:01 PM, (Được chỉnh sửa: 28-02-2011, 09:28 AM {2} bởi Akeyla.)
#2
Số lần cảm ơn 0
2 cảm ơn trong 1 bài
Rainbow  Chú ý ngôn ngữ cử chỉ - Watch your body language
WATCH YOUR BODY LANGUAGE – CHÚ Ý NGÔN NGỮ CỬ CHỈ (tt)

Actions speak louder than words – that’s why your non-verbal behavior is crucial to your success

Hành động gây ấn tượng nhiều hơn lời nói – đó là tại sao cử chỉ không lời của bạn quan trọng đối với thành công

1. Better communication, better relationships – Giao tiếp tốt hơn, mối quan hệ tốt hơn

Did you know that unless you understand non-verbal body language, you are losing as much as 50 per cent of the message that is being communicated?

Bạn có biết rằng trừ khi bạn hiểu được ngôn ngữ cử chỉ không lời nói, bạn đang làm mất đi nhiều nhất là 50 phần trăm của lời nói khi nó được giao tiếp?

By increasing your awareness of body language, you can read the emotions and attitudes of people you interact with at home and at work.

Bằng việc làm tăng sự nhận thức của bạn về ngôn ngữ cử chỉ, bạn có thể đọc những tâm trạng và quan điểm của người mà bạn đang tương tác tại nhà và nơi làm việc.

As a result, you will have a greater awareness of all your interpersonal interactions. This increased rapport leads to increased trust and productivity.

Như là kết quả, bạn sẽ có một sự nhận thức tốt hơn về tất cả những tương tác con người qua lại. Sự nối tiếp tăng được tăng trưởng này dẫn đến lòng tin và năng suất được tăng trưởng.

The study of body language can also help improve others’ understanding of you.

Sự học tập của ngôn ngữ cử chỉ có thể cũng cải thiện sự hiểu biết của mọi người khác với bạn.

The better you are able to transmit messages so that others receive them as they were intended, the more effective you will be.

Bạn có thể truyền phát lời nói tốt hơn vì thế người khác nhận hiểu chúng như chúng có dụng ý, bạn sẽ có hiệu quả hơn.

Therefore, be acutely aware of the non-verbal messages you are projecting.

Vì thế, hãy nhận thức sâu sắc về những câu nói không lời mà bạn đang nhận được.

When you project negative body language or lack sensitivity in observing the non-verbal communication of others, you increase tension and decrease trust. The “bad vibes” that result can be disastrous to present and future relationships.

Khi bạn nhận thấy ngôn ngữ cử chỉ tiêu cực hoặc thiếu sự tế nhị trong khi quan sát sự giao tiếp không lời nói của người khác, bạn làm tăng sự căng thắng và làm giảm lòng tin. Các ‘’ấn tượng xấu’’ mà kết quả có thể là tai họa cho các quan hệ hiện tại và tương lai.

2. The language can be mastered – Ngôn ngữ mà có thể được tinh thông

The ability to understand body language is not related to IQ, the ability to take tests or the grades ones gets in school.

Khả năng để hiểu ngôn ngữ cử chỉ không liên quan đến IQ, khả năng để làm các bài thi hoặc điểm mà họ nhận được trong trường.

Studies show that practice makes perfect. People test for body language comprehension generally score higher on second and subsequent tests than on their first tries.

Các nghiên cứu cho thấy rằng thực hành tạo nên sự hoàn hảo. Mọi người kiểm tra về sự hiểu biết ngôn ngữ cử chỉ thường có điểm cao hơn trong bài kiểm tra lần thứ hai và các bài kiểm tra sau cao hơn những lần đầu tiên.

Here is perhaps the best reason of all for increasing your understanding of body language, starting today: You have no excuse not to.

Dĩ nhiên đó là lý do quan trọng nhất tất cả mọi người làm tăng sự hiểu biết về ngôn ngữ cử chỉ, hãy bắt đầu ngày hôm nay: Bạn không có lời biện hộ nào để không làm như vậy.

Start simply and commit one hour a week to reading about body language and/or analyzing the body language you and others bring to every encounter.

Đơn giản bắt đầu và sắp xếp 1 giờ mỗi tuần để đọc về ngôn ngữ cử chỉ và/hoặc phân tích ngôn ngữ cử chỉ mà bạn và người khác gặp phải trong mỗi lần tiếp xúc.

In a few months, you will be consciously shaping your body language to produce the best results for your work or personal life.

Trong vài tháng sau, bạn sẽ đang rèn luyện ngôn ngữ cử chỉ một cách có ý thức để tạo ra những kết quả tốt nhất cho cuộc sống việc làm hoặc cá nhân của bạn.
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Kết nối Facebook
Phim Bám Biển
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Giá tiền ảo Bitcoin và Altcoin
Thành viên online
Hiện đang có 47 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 47 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,002
» Thành viên mới nhất: vannguyens
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,045

Thống kê đầy đủ