Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hãy thể hiện điều tốt nhất của mình - Put your best foot forward
26-02-2011, 10:42 PM, (Được chỉnh sửa: 28-02-2011, 09:32 AM {2} bởi Akeyla.)
#1
Số lần cảm ơn 0
2 cảm ơn trong 1 bài
Wink  Hãy thể hiện điều tốt nhất của mình - Put your best foot forward
PUT YOUR BEST FOOT FORWARD – HÃY THỂ HIỆN ĐIỀU TỐT NHẤT CỦA MÌNH (tt)

To ace your job interview, do your homework and mind your body language

Để chủ động trong buổi phỏng vấn việc làm, hãy thực hiện việc tìm hiểu và chú trọng đến ngôn ngữ cử chỉ

Why do you want to work with us? - Tại sao bạn muốn làm việc với chúng tôi?

Your answer should also reflect your desire to contribute to the company and grow as a professional and match up well with your skills, abilities and past experience.

Câu trả lời của bạn cũng nên phản ánh sự mong muốn để đóng góp vào công ty và sự phát triển như một nghề và đáp ứng tối với những kỹ năng, khả năng và kinh nghiệm trong quá khứ của bạn.

Why are you leaving your present position?/ Why did you leave your last position? - Tại sao bạn rời bỏ vị trí hiện tại? Tại sao bạn rời bỏ vị trí trước đó?

This question must be answered briefly but positively. Position your response in terms of looking towards new challenges rather than lamenting on the negatives of previous positions.

Câu hỏi này phải được trả lời một cách ngắn gọn nhưng tích cực. Đặt vị trí câu trả lời của bạn theo hướng nhìn về những thử thách mới hơn là than vãn về những điều tiêu cực của những công việc trước đó.

Why should we hire you?/ What do you bring to the table that is unique? - Tại sao chúng tôi nên tuyển dụng bạn?/ Bạn mang đến những gì đặc biệt?

Talk about your record of getting things done in areas that relate directly to the most pressing needs in the department and organization.

Nói về lịch sử của những lần thực hiện nhiệm vụ trong những bộ phận mà lien quan trực tiếp đến những nhu cầu cấp thiết trong bộ phận và công ty.

Cite specific examples of accomplishments from your resume. If you have a special skill that truly sets you apart from others, now is the time to mention it.

Đưa ra những ví dụ cụ thể của các nhiệm vụ được hoàn thành từ bản lý lịch của bạn. Nếu bạn có một kỹ năng đặc biệt mà thật sự làm cho bạn nổi bật hơn những người khác, bây giờ là lúc nói đến nó.

What do you look for in a job?/ What would be your ideal job? - Bạn tìm gì từ một công việc?/ Công việc lý tưởng của bạn là gì?

The interviewer want to know if there is a good fit between your skills and interests and the job. Your answer should therefore be made with this job in mind.

Người phỏng vấn muốn biết nếu có một sự vừa khớp tốt giữa các kỹ năng và sở thích với công việc. Vì thế câu trả lời của bạn nên được trả lời với công việc này làm chính.

Describe a time when you had to make a difficult decision. What were the results of the decision? - Hãy mô tả một thời điểm khi bạn phải đưa ra một quyết định khó khăn. Kết quả của quyết định này là gì?

To answer this question, choose a decision that was indeed difficult and challenging. Also, be sure if is one that turned out reasonably well. Ensure that you describe the actions that you took that contributed to the overall outcome.

Để trả lời câu hỏi này, chọn một quyết định mà thật sự khó khăn và đầy thử thách. Cũng, nên chắc chắn rằng nếu nó là một quyết định có kết quả khá tốt. Hãy bảo đảm rằng bạn mô tả những hành động mà bạn đã thực hiện để đóng góp vào kết quả chung.

Where do you see yourself in five years?/What are your long-range plans? - Bạn sẽ ở đâu trong 5 năm tới?/Kế hoạch dài hạn của bạn là gì?

It is best to start by saying that your immediate goal is to perform excellently in the position at hand, and that you hope to be able to grow as you prove yourself and as opportunities open up in the organisation.

Tốt nhất bắt đầu bằng cách nói rằng mục tiêu gần nhất là làm việc một cách hiệu quả trong vị trí hiện tại, và rằng bạn hy vọng sẽ có thể phát triển khi bạn chứng tỏ bản thân và khi cơ hội mở ra trong công ty.

You might then ask the interviewer: ‘What kind of career path would be realistic for someone who perform well in this position?’

Sau đó bạn có thể hỏi người phỏng vấn: ‘Loại kế hoạch hướng nghiệp mà thực tế cho một người làm việc tốt trong vị trí này là gì?’

The right fit - Sự vừa khớp tốt

An interview is an opportunity for both you and the employer to learn more about each other.
:blush::blush::blush::blush:
Một buổi phỏng vấn là một cơ hội cho cả bạn và người tuyển dụng tìm hiểu them về nhau.

When considering new career opportunities, you owe it to yourself to try to find the best cultural if you can within an organization.

Khi cân nhắc các cơ hội hướng nghiệp mới, bạn nợ bản thân để cố gắng tìm nền văn hoá tốt nếu bạn có thể trong một công ty.

Therefore, clarifying your fit within the corporate culture of a prospective employer should be one of your top priorities during the interview process.

Vì thế, làm sang tỏ sự vừa khớp trong văn hoá công ty của một nhà tuyển dụng tương lai nên là một trong những ưu tiên hang đầu của bạn trong quá trình phỏng vấn.
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Kết nối Facebook
Phim Bám Biển
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Giá tiền ảo Bitcoin và Altcoin
Thành viên online
Hiện đang có 90 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 90 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,002
» Thành viên mới nhất: vannguyens
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,045

Thống kê đầy đủ