Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hình ảnh đẹp gợi nhớ quê nhà (uploat 07.10,2011)
07-10-2011, 06:44 AM, (Được chỉnh sửa: 07-10-2011, 06:01 PM {2} bởi luongxuanlan.)
#1
Số lần cảm ơn 282
280 cảm ơn trong 157 bài
Hình ảnh đẹp gợi nhớ quê nhà (uploat 07.10,2011)
<div style="text-align:center"><div style="text-align:left"><b>Chùm ảnh đep gợi cho ta luôn nhớ về Nhân trạch quê hương</b><br><div style="text-align:center"><b><i>Dù ai đi đâu ở đâu<br>Nhớ về Nhân trạch quê mình mến yêu<br></i></b><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205547_pict0044.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205547_pict0044.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204910_pict0036.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204910_pict0036.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204912_pict0041.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204912_pict0041.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204907_pict0026.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204907_pict0026.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205603_pict0097.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205603_pict0097.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205557_pict0083.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205557_pict0083.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205758_pict0102.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205758_pict0102.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205600_pict0088.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205600_pict0088.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-203852_0ded3d6770864ba24a1e93fb2b1d026b_35424491.pict0060.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-203852_0ded3d6770864ba24a1e93fb2b1d026b_35424491.pict0060.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-203854_5c2a2a0fc601582f6cf9eb3b90419be4_35422834.pict0007.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-203854_5c2a2a0fc601582f6cf9eb3b90419be4_35422834.pict0007.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-203856_05cccafb02cc170de3437f1bb513a85d_36057158.pict0045.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-203856_05cccafb02cc170de3437f1bb513a85d_36057158.pict0045.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-203859_8e78ed2c05c01a2da0c770fa30d78a65_35422842.pict0008.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-203859_8e78ed2c05c01a2da0c770fa30d78a65_35422842.pict0008.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-203900_41b6adf2eac7e975c9500c8b6e5aa155_36059154.copyofpict0054.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-203900_41b6adf2eac7e975c9500c8b6e5aa155_36059154.copyofpict0054.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anh/" mybb_href="http://up.anh/">http://up.anh</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204715_c4b3663f9110bb56cf6849d98eb6d372_35424512.pict0078.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204715_c4b3663f9110bb56cf6849d98eb6d372_35424512.pict0078.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204717_c6d295c4aadd6bfb4f922275e4918409_36057829.pict0079.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204717_c6d295c4aadd6bfb4f922275e4918409_36057829.pict0079.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204719_caf1bfaa3c9e83989c5800d7a2c96273_35882504.pict0003.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204719_caf1bfaa3c9e83989c5800d7a2c96273_35882504.pict0003.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205800_pict0106.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205800_pict0106.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br>204721_copyofpict0016bendotaibonamsongdinh.700x0.jpg[/IMG] <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br>&nbsp;<a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204724_copyofpict0189.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204724_copyofpict0189.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.an/" mybb_href="http://up.an/">http://up.an</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204901_pict0013dotubobacquabonam.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204901_pict0013dotubobacquabonam.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204903_pict0014dongangqyasongdinh.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-204903_pict0014dongangqyasongdinh.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.ne/" mybb_href="http://up.anhso.ne/">http://up.anhso.ne</a><br><br><br>IMG]http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205552_pict0065.700x0.jpg[/IMG] <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205800_pict0106.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205800_pict0106.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205801_pict0107.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205801_pict0107.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205802_pict0108.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205802_pict0108.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><img src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205805_pict0113.700x0.jpg" mybb_src="http://farm3.anhso.net/upload/20111006/20/o/anhso-205805_pict0113.700x0.jpg" alt="wysiwyg image"> <a href="http://up.anhso.net/" mybb_href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a><br><br><br><b>Những hình ảnh thân thuộc và sự đổi thay của quê nhà<br></b></div></div><br></div>
Trích dẫn
07-10-2011, 08:20 AM,
#2
Số lần cảm ơn 0
0 cảm ơn trong 0 bài
RE: Hình ảnh đẹp gợi nhớ quê nhà
cảm ơn bác lân nhiều nhá.coi ảnh này nhớ nhà hại hi.....


:111: nhìn con dán nó chán hơn cả tui :111:


Trích dẫn
07-10-2011, 08:26 AM,
#3
Số lần cảm ơn 27
36 cảm ơn trong 23 bài
RE: Hình ảnh đẹp gợi nhớ quê nhà
xã mình giờ đẹp hè....thay đổi gớm luôn.

Mãi yêu và nhớ về em
Trích dẫn
07-10-2011, 10:53 AM, (Được chỉnh sửa: 07-10-2011, 06:19 PM {2} bởi luongxuanlan.)
#4
Số lần cảm ơn 282
280 cảm ơn trong 157 bài
Hình ảnh đẹp gợi nhớ quê nhà (upload 07.10.2011)
Hình ảnh đẹp gợi nhớ quê nhà tiếp theo
Nơi ta cất tiếng khóc chào đời
Nơi ta lớn lên từng ngày từng ngày
Hỏi ai không nhớ lúc đi xa


[Hình: anhso-083602_pict0158.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-084153_pict0265.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-084150_pict0264.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-084146_pict0257.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-084148_pict0261.700x0.jpg] http://up.anhso.net


http://up.anhso.net


[Hình: anhso-084156_pict0269.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-084354_pict0065.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-084314_bchhoikhuyenhoc20102015.700x0.jpg] http://up.anhso.net


http://up.anhso.net


[Hình: anhso-084256_xanhantrachhuongtaybacdongnam.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-084158_pict0155700x0.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-083954_pict0168.700x0.jpg] http://up.anhso.net


http://up.anhso.net


[Hình: anhso-083949_pict0166.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-083603_pict0162.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-083603_pict0162.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-083602_pict0158.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-083957_pict0229.700x0.jpg] http://up.anhso.net


http://up.anhso.net


[Hình: anhso-084004_pict0247.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-083558_pict0146.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-083556_pict0142.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-083553_pict0141.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-083550_pict0136.700x0.jpg] http://up.anhso.net


[Hình: anhso-083533_pict0114.700x0.jpg] http://up.anhso.net
Quê hương là chùm khế ngọt. Cho ta trèo hái mỗi ngày.
Quê
hương nếu ai không nhớ
. Sẻ không... .
Những hình ành đều được chụp năm 2011
Trích dẫn
07-10-2011, 11:49 AM,
#5
Số lần cảm ơn 7
4 cảm ơn trong 3 bài
RE: Hình ảnh đẹp gợi nhớ quê nhà
bác Lân ơi ! chùm ảnh tiếp thêo đó sao Bác ko post vao` bài trên luôn
ma` post thành bài khác làm chi cho rườm rà
Trích dẫn
07-10-2011, 01:23 PM,
#6
Số lần cảm ơn 282
280 cảm ơn trong 157 bài
RE: Hình ảnh đẹp gợi nhớ quê nhà
Bác không làm được
Cậu làm giúp cho mềng đi nhé
Trích dẫn
07-10-2011, 09:25 PM,
#7
Số lần cảm ơn 7
4 cảm ơn trong 3 bài
RE: Hình ảnh đẹp gợi nhớ quê nhà (uploat 07.10,2011)
jhjhjhjh chú chưa có quyền nớ bác ah` !
bác thử nhơ` các mod với smod làm cho...21
Trích dẫn
10-12-2011, 11:14 PM,
#8
Số lần cảm ơn 0
0 cảm ơn trong 0 bài
RE: Hình ảnh đẹp gợi nhớ quê nhà (uploat 07.10,2011)
thế là được òy.chê nửa àk a 21
(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ Çâü Út :¤..•´¨`»
(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)
Trích dẫn
12-12-2011, 12:41 AM,
#9
Số lần cảm ơn 4
4 cảm ơn trong 3 bài
RE: Hình ảnh đẹp gợi nhớ quê nhà (uploat 07.10,2011)
like bác Lân, ri là ok ui?
Làm đàn ông là phải có chổ đứng và cứng chổ đó...!
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Kết nối Facebook
Phim Bám Biển
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Giá tiền ảo Bitcoin và Altcoin
Thành viên online
Hiện đang có 36 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 36 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,002
» Thành viên mới nhất: vannguyens
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,045

Thống kê đầy đủ