Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Học English thì vào đây
17-08-2011, 05:10 PM, (Được chỉnh sửa: 17-08-2011, 06:26 PM {2} bởi Mr-Kian.)
#1
Số lần cảm ơn 0
2 cảm ơn trong 1 bài
Thumbs Up  Học English thì vào đây

[i]DRIVE YOUR CAREER FORWARD - HƯỚNG SỰ NGHIỆP BẠN ĐẾN PHÍA TRƯỚC


As the new year beckons, take steps to stay relevant and employable[/i]

[font=]Như năm mới chào gọi, hãy lên kế hoạch để giữ có liên quan và có công việc

As
the year-end approaches, it is time for you to take stock of what you
have achieved this year, and also to start thinking about your goals for
next year.

Khi
cuối năm đến gần, đó là lúc bạn xem lại những gì bạn đã đạt được trong
năm này, và cũng bắt đầu suy tính về những mục tiêu cho năm tới.


The Singapore
economy has been experiencing positive growth for a number of quarters
already, and as of now, it looks like it will close the year well, and
even see continued economic growth in the new year.

Nền kinh tế Singapore
đã trải qua sự tăng trưởng tích cực trong nhiều quý, và như bây giờ, nó
sẽ kết thúc một năm tốt đẹp, và ngay cả chứng kiến sự tăng trưởng kinh
tế tiếp tục trong năm mới.


Precisely
because of this, the job market has been relatively vibrant and
recruiters and headhunters have been kept busy with moving talent around
the many companies that have experienced natural .

Một
cách chính xác bởi vì điều này, thị trường lao động đã đang quá sôi
động và những người tuyển dụng và săn lùng tài năng rất bận rộn với việc
di chuyển nhân tài trong nhiều công ty mà đã trải nghiệm tiêu hao tự
nhiên.


One
of the most fundamental, but often neglected, activities that you
should be doing is to proactively take charge of your career, and be
conscious of activities that enhance your employability. These days, a
job is said to be an
– here today, gone tomorrow. Hence, it is much more important to
maintain your employability than to be contented with having a job.

Một
trong những điều cơ bản nhất, nhưng thường bị bỏ qua, những hoạt động
bạn nên làm là đảm nhận một cách tích cực sự nghiệp của mình, và tỉnh
táo về những hoạt động mà làm tăng sự có việc làm của bạn. Những ngày
này, một công việc được cho là một ảo ảnh - tại đây hôm nay, nhưng không
còn trong ngày mai. Vì thế, nó rất quan trọng để duy trì sự có việc làm
hơn là hài lòng với trình trạng có việc làm.


Here are some key steps that you can take:

Dưới đây là một số yếu tố chính mà bạn có thể thực hiện:

Have a vision statement - Có một tiêu chí tầm nhìn

Most
companies have a vision and mission statement that provides the CEO
with a strategic direction in which to lead the company. It is also
important and necessary for you to have your own vision statement.

Hầu
hết các công ty có một tầm nhìn và tiêu chí mà cung cấp cho người CEO
một hướng chiến lược trong cách dẫn dắt công ty. Nó cũng quan trọng và
cần thiết cho bạn để có một tiêu chí tầm nhìn.


Ask
yourself: ‘Where am I going in my life, and my career?’ Once your are
clear about this, it will allow you to make life and career-impacting
decisions.

Hãy
hỏi bản thân:'Tôi đang đi đâu trong cuộc sống, và sự nghiệp?' Mội khi
bạn rõ ràng về điều này, nó sẽ cho phép bạn tạo những quyết định ảnh
hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp.


Do remember to re-visit this vision on a
basis. Given the many uncertainties in life, there may be a need to
update or modify your vision statement to reflect your current
situation.

Hãy
nhớ xem lại tầm nhìn này theo một định kỳ. Vì có nhiều điều bất ngờ
trong cuộc sống, có thể là một sự cần thiết để cập nhật hoặc chỉnh sửa
tiêu chí tầm nhìn của bạn để phản ánh tình trạng hiện tại.


Take a career snapshot - Hãy tạo một bức ảnh sự nghiệp

Perform
an annual review of your career experience, noting down transferable
knowledge and skills. Break down the skills into three categories:

Hãy
thực hiện một bản tổng kết hàng năm của kinh nghiệm sự nghiệp, ghi chú
những kiến thức và kỹ năng có thể chuyển tiếp. Phân loại những kỹ năng
này thành ba loại:


· Functional: finance, HR, engineering, technical and so on

Chức năng: Tài chính, nhân lực, cơ khí, kỹ thuật và hơn nữa

· Soft skill: leadership, communication, listening, negotiation, etc

Kỹ năng mềm: tài lãnh đạo, tiếp xúc, lắng nghe, thương thảo....

· People/life-skills: Emotional intelligence (EQ) and adversity quotient.

Những kỹ năng con người/cuộc sống: thông minh cảm xúc (EQ) và chỉ số rủi ro.

These skills are important because they are the key reasons why companies would want you on the team. Using this ,
and with a clear life and career vision, you can then consciously work
towards closing whatever gaps there may be. This allows you to
proactively take charge of your career and your life.

Những
kỹ năng này là quan trọng bởi vì chúng là những lý do chính tại sao
công ty muốn bạn tham gia vào đội của họ. Sử dụng bản kết toán này, với
một tầm nhìn rõ ràng về cuộc sống và sự nghiệp, sau đó bạn có thể thực
hiện một cách tỉnh táo về hướng giảm bất kỳ khoảng cách mà có thể có.
Điều này cho phép bạn đảm nhận một cách chủ động về sự nghiệp và cuộc
sống


EXPRESS YOURSELF CLEARLY - DIỄN ĐẠT BẢN THÂN MỘT CÁCH RÕ RÀNG (tt)
Choosing the right approach helps you to be a more effective communicator

Chọn những phương pháp thích hợp giúp bạn trở thành một người giao tiếp hiệu quả hơn

Bridging the gap - Thu hẹp khoảng cách

The whole point of communication is to express ideas in a clear, and easy-to-understand manner to a variety of audience. If half of your problems is your approach, here are some solutions:

Điểm
chính của giao tiếp là diễn đạt các ý kiến theo một cách thức rõ ràng,
chính xác và dễ hiểu đến hàng loạt người nghe. Nếu phần nữa khó khăn của
bạn là phương pháp, dưới đây là một số giải pháp:


· Become self-aware. Be open to feedback. Are you getting your message across or only being understood by people like yourself? What is your tone? How do you think you are being perceived? What does your body language say? Get from your friends and peers and learn how they perceive your abilities.

Trở thành tự cảnh giác.
Cởi mở đối với phản hồi. Bạn đang truyền đạt thông tin tốt đến người
nghe hoặc chỉ được hiểu bởi những người như bạn? Âm giọng của bạn là gì?
Bạn nghĩ bạn được nhận diện như thế nào? Ngôn ngữ cử chỉ của bạn nói
lên điều gì? Hãy thu nhập phản hồi từ bạn bè và đồng nghiệp và tìm hiểu
cách họ nhận diện khả năng của bạn.


· Gauge gender styles. Men use more ‘report talk’ and are more direct in their style. Women often
this approach in business to be understood. However, they are naturally
more inclined to use communication to build relationships and
familiarity. Before you speak, identify the natural style of the person
you’re speaking to.

Đánh giá các phong cách của giới tính.
Đàn ông sử dụng 'cách nói báo cáo' hơn và trực tiếp hơn trong phong
cách của họ. Phụ nữ thường sử dụng phương pháp này trong kinh doanh để
được hiểu. Tuy nhiên, họ bị thiên về một cách tự nhiên sử dụng giao tiếp
để xây dựng những mối quan hệ và làm quen. Trước khi bạn nói, hãy xác
định phong cách tự nhiên của người mà bạn nói chuyện.


· Observe non-verbal language.
Watch your audience’s body language – do they look interested? Are
their arms crossed or bodies pointing away from you? Stop, look and
listen to their body language and alter the and content of your message so they start ‘hearing’ you.

Quan sát ngôn ngữ không lời. Xem ngôn ngữ cử chỉ của người nghe - họ có vẻ hứng thú không? Tay
của họ vòng trước ngực hoặc người họ quay về hướng khác? Dừng lại, nhìn
và lắng nghe ngôn ngữ cử chỉ của học và chỉnh đổi âm độ và nội dung
thông tin để họ bắt đầu 'lắng nghe' bạn.


· Seek cultural clues.
Remember, the language you’re communicating in may not be their mother
tongue or yours. Are you using too many words? Words with multiple
meanings? Is your appropriate?

Tìm những dấu hiệu văn hóa.
Hãy nhớ rằng, ngôn ngữ mà bạn đang giao tiếp có thể không là ngôn ngữ
chính của họ hoặc của bạn. Bạn sử dụng quá nhiều từ vựng? Những từ vựng
với đa ý nghĩa? Âm độ của bạn thích hợp không?


The
more you learn about the other person’s culture, the more effectively
you will communicate. Ask questions about his experiences and culture.
Get to know each other. People love to talk about themselves and will be
happy to educate you.

Bạn
tìm hiểu càng nhiều về văn hóa của người đối phương, bạn sẽ giao tiếp
hiệu quả hơn. Hãy hỏi những câu hỏi về các kinh nghiệm và văn hóa của
anh ta. Hãy làm quen với nhau. Con người thích nói về bản thân và sẽ vui
mừng cung cấp thông tin cho ban.


· Respect age.
Everyone wants to be respected for their opinions whether they are
young or old. No one has the perfect answer, and no one is always right.
If you’re young, don’t assume someone older hasn’t considered your
solution before. If you’re older, listen to a new approach.

Tôn trọng tuổi tác.
Mọi người muốn được tôn trọng về quan điểm cho dù họ trẻ hoặc già.
Không ai có câu trả lời hoàn hảo, và không ai luôn luôn đúng. Nếu bạn
trẻ, đừng cho rằng ai đó lớn tuổi hơn chưa bao giờ suy nghĩ đến giải
pháp của bạn. Nếu bạn có tuổi, hãy lắng nghe một phương pháp mới.


· Tailor it to the individual.
Think of culture, age, personality and communication style, gender,
format and timing of your message. Learn to ‘switch styles’ between each
person to communicate effectively with them.

Làm thích hợp cho từng cá nhân.
Cân nhắc về văn hoá, tuổi tác, tính cách, phong cách giao tiếp, giới
tính, hình thức và thời điểm của thông tin của bạn. Hãy học cách
''chuyển đổi các phong cách' giữa cách cá nhân để giao tiếp với họ một
cách hiệu quả.


MAKE A FRESH START - TẠO MỘT SỰ BẮT ĐẦU TƯƠI ĐẸP
Before you make your to-do-list for 2011, check out the four rules of New Year resolutions

Trước khi bạn viết ra danh sách việc cần làm cho năm 2011, hãy kiểm tra về 4 quy tắc của những giải pháp cho Năm mới

Every year, you promise yourself things will change – you’ll a few pounds, organize your office, get rid of clutter and maybe change the world.

Mỗi
năm, bạn hứa với bản thân rằng mọi việc sẽ thay đổi - bạn sẽ giảm bớt
vài kg, sắp xếp lại văn phòng, dọn dẹp những bừa bộn và có thể thay đổi
cả thế giới.


Then it happens – apathy. What began as a grand idea disappears like a puff of smoke.

Sau đó nó xảy ra - sự đờ đẫn. Điều gì đã bắt đầu như một ý tưởng cao đẹp sẽ biến mất như làn khói bay.

Why? When we make New Year resolutions, are we inevitably setting ourselves up for failure?

Tại sao? Khi chúng ta tạo ra những quyết tâ, cho Năm mới, có phải chúng ta chắc chắn đang đặt mình vào sự thất bại?

Sadly,
the answer is commonly, ‘yes. It is not that our intentions aren’t
honorable – we honestly want our lives to improve and we desire to things that aren’t working.

Buồn
thay, câu trả lời một cách thông dụng là vâng. Nó không phải là mục
đích của chúng ta không xứng đáng - chúng ta thật sự muốn cuộc sống được
cải thiện và chúng ta mong muốn thoát bỏ những điều mà không thực hiện
đúng.


The reason most people fail is that they don’t plan properly.

Lý do mà hầu hết mọi người thất bại là họ không lên kế hoạch một cách đúng đắn.

If you think New Year resolutions are just a modern-day ritual, think again.

Nếu bạn nghĩ rằng những quyết tâm cho Năm mới chỉ là một hành lễ hiện đại, hãy suy nghĩ lại.

The
tradition of New Year resolutions can be traced back to 153BC, when the
Romans selected Janus, a mythical king, to be the leader of the .

Truyền
thống của những quyết tâm cho Năm mới có thể được truy trở lại từ năm
153 trước Công nguyên, khi người Roman đã chọn Janus, một vị vua thần
thoại, trở thành người lãnh đạo của lịch năm.


Janus
became the ancient symbol for resolutions and the Romans asked their
enemies for forgiveness and gave another gifts before the New Year.

Janus
đã trở thành biểu tượng cổ xưa cho những quyết tâm và người Roman đã
yêu cầu kẻ thù về lòng tha thứ và mang tặng những món quà trước Năm mới.


The greatest benefit about the commencement of a new year is that it gives us a chance to ‘begin again’ and the bad habits of the previous year.

Lợi
ích tốt nhất về sự bắt đầu của một năm mới là nó mang lại cho chúng ta
một cơ hội để 'khởi đầu lần nữa' và thoát bỏ những thói xấu của năm vừa
qua.


New Year resolutions are not just about giving things up – they are also about replacing poor habits with great ones.

Những
quyết tâm cho Năm mới không chỉ là việc thoát bỏ - chúng còn là việc
thay thế những thói quen xấu bằng những thói quen tốt.


This is not an easy process as it requires commitment and perseverance and being aware of one’s self-defeating behaviours.

Điều
này không phải là một quy trình dễ dàng vì nó yêu cầu sự tận tâm và
lòng kiên trì và sự chú ý của những hành vi tự chiến thắng.


The
most common resolutions include: losing weight, quitting smoking,
saving or earning more money, being more tolerant of others, getting
organized, exercising, eating well and being a better person.

Những
quyết tâm phổ biến nhất bao gồm: giảm cân, bỏ thuốc lá, để dành tiền
hoặc có thu nhập cao hơn, bao dung hơn với người khác, ngăn nắp hơn, tập
thể dục, ăn điều độ và trở thành một con người tốt hơn.


By now you have probably reached that point where you don’t want to set any resolutions for fear they won’t come true.

Nhưng
đến hiện tai bạn có thể đã chạm đến điểm mà bạn không muốn tạo ra bất
kỳ quyết tâm nào vì lo sợ chúng không trở thành sự thật.


You
know the feeling – the resolution to lose 10 kg and it is the end of
the year and you haven’t lost weight, or the dream of exercising three
times a week and getting in shape and you are still soft and pudgy.

Bạn
biết cảm giác - quyết tâm để giảm 10 kg và đã đến cuối năm và bạn chưa
giảm được cân nào, hoặc giấc mơ của việc tập thể dục 3 lần mỗi ngày và
rèn luyện thân thể và bạn vẫn mềm nhũn và béo.


You need a new approach. This begins with the four rules for resolutions:

Bạn cần một phương pháp mới. Nó bắt đầu với 4 quy tắc cho các quyết tâm:

1. One resolution at a time - Một quyết tâm cho một lần

The first rule is to focus on one resolution at a time.

Quy tắc đầu tiên là tập trung vào một quyết tâm trong 1 thời gian.

If
you start the New Year thinking, ‘I will lose weight, exercise for
times a week, be a better person and make more money’, you will be
overwhelmed and won’t focus on anything.

Nếu
bạn bắt đầu một Năm mới suy nghĩ 'Tôi sẽ giảm cân, tập thể dục 3 lần
mỗi tuần, là một người tốt hơn và có thu nhập cao hơn', bạn sẽ bị tràn
đầy và không tập trung vào điều gì cả.


Start
with one specific goal that is important to you (your most painful
problem) at the present moment and develop a detailed plan of action for
success.

Hãy
bắt đầu với một mục tiêu cụ thể mà quan trọng với bạn (vấn đề đau đớn
nhất của bạn) tại thời điểm hiện tại và phát triển một kế hoạch hành
động có chi tiết cho việc thành công.
IS IT TIME FOR A CAREER CHANGE? – ĐÃ ĐẾN THỜI ĐIỂM CHO MỘT SỰ THAY ĐỔI SỰ NGHIỆP? (tt
Find out by asking yourself what you want to do and how to make it happen

Tìm hiểu bằng cách tự hỏi bản thân bạn muốn làm gì và làm sao để thực hiện nó

The second question to ask yourself is, what do I need to do to make it happen?

Câu hỏi thứ hai để hỏi bản thân là, tôi cần thực hiện điều gì để việc này có thể xảy ra?

Once you have decided what it is that you would like to do, determine what needs to be done to make that new career a reality. Research what qualifications are needed, and what the easiest way is to that industry.

Một
khi bạn đã quyết định cái mà bạn mong muốn thực hiện, xác định điều cần
được thực hiện để tạo sự nghiệp mới đó thành hiện thực. Hãy tìm hiểu
loại bằng cấp được yêu cầu, và cách dễ dàng nhất để đi vào ngành nghề
đó.


Be
prepared that a career change – particularly if it significantly
departs from what you are currently employed in – may require further
study.

Hãy
chuẩn bị tư tưởng rằng một sự thay đổi sự nghiệp - cụ thể nếu nó rời bỏ
một cách --- từ cái bạn hiện tại làm việc - có thể yêu cầu việc đào tạo
sâu hơn.


The
availability of online courses makes it possible to maintain your job
and income when studying for a new role or career. Whether you need to
take or bookkeeping course to achieve your goals, they can be taken at home and in your own time.

Sự
có sẵn của những khóa học trên mạng làm cho có thể duy trì công việc và
thu nhập trong khi học tập cho một vị trí hoặc sự nghiệp mới. Cho dù
bạn cần theo học khóa học kế toán hoặc ghi chép dữ liệu để đạt các mục
tiêu, chúng có thể được thực hiện tại nhà và vào thời gian rảnh.


Remember,
you do not always have to aim high. If you are good with numbers, for
example, and are interested in taking a book-keeping course, then enroll
in one from a reputable service provider.

Hãy
ghi nhớ rằng, bạn không luôn phải mong ước cao vời. Nếu bạn giỏi về con
số, ví dụ, và hứng thú trong việc theo học một khóa học ghi sổ sách,
thì đăng ký học trong một trường giảng dạy có uy tính.


If
you have decided that it is time for a career change, then take the
necessary steps to make it happen. Be aware that changing your career
can take some time – but, as the saying goes, ‘it won’t happen
overnight, but it will happen!’

Nếu
bạn đã quyết định đây là thời điểm cho sự thay đổi sự nghiệp, thì hãy
làm những bước cần thiết để thực hiện nó. Hãy lưu ý rằng sự thay đổi sự
nghiệp có thể mất thời gian - nhưng, khi người ta thường nói, 'nó không
xảy ra tức thì, nhưng nó sẽ xảy ra.'


MAKE COLD CALLING A BREEZE – LÀM CHO CUỘC GỌI BÁN HÀNG DỄ DÀNG (tt)
Engaging the customer is the key to being a successful telemarketer

Thu hút khách hàng là chìa khoá để trở thành một người bán hàng qua điện thoại thành công

Sometimes the excitement comes from a sense of desperation. Not only do you become
if you are in need of a sale, the prospect may also develop the
perception that the product itself is of poor quality since you haven’t
been able to sell much of it.

Đôi
khi sự kích động đến từ một cảm giác của sự tuyệt vọng. Không chỉ bạn
trở thành tự đề cao nếu bạn đang cần việc bán hàng, người khách hàng có
lẽ cũng phát triển một quan điểm rằng bản thân sản phẩm là kém chất
lượng vì bạn đã không thể bán nhiều hàng.


Be aware that you have no idea what kind of
the person on the other end of the call is in, so an excitable tone of
voice may get on people’s nerves. Don’t act like a teenager; act like a
professional.

Hãy
chú ý rằng bạn không biết về loại tâm trạng của người bên đầu gọi bên
kia là gì, vì thế một giọng nói hưng phấn có thể làm người khác khó
chịu. Không nên hành xử như một trẻ thành niên, hãy hành động như nhà
chuyên nghiệp.


The
call script help you to focus on what to say, but feel free to take a
break from it if necessary. Stop for a moment and listen to what the
prospect is saying to you. There is a chance that they will something about themselves that will make the sale easier or they may even talk themselves into buying.

Bản
hướng dẫn cuộc gọi giúp bạn tập trung vào điều để nói, nhưng hãy cảm
thấy thoải mái để rời bỏ nó nếu cần thiết. Dừng lại trong một lát và
lắng nghe cái mà người khách hàng đang nói với bạn. Có cơ hội rằng họ sẽ
tiết lộ điều gì đó về họ mà sẽ làm cho cuộc bán hàng dễ dàng hơn hoặc
họ có thể ngay cả thuyết phục bản thân để mua hàng.


By
allowing them to communicate without talking all over them, you also
make them feel as though what they have to say is important, and they
are. Closing a sales is the reason why you called.

Bằng
cách cho phép họ nói chuyện mà không nói lấn áp họ, bạn cũng tạo cho họ
cảm thấy như rằng điều họ nói là quan trọng, và họ cũng quan trọng. Kết
thúc cuộc bán hàng là lý do mà bạn gọi.


There
is no way to guarantee how a telemarketing call will go. By following
these suggestions, however, you can help ensure that you won’t someone along the way. Just take a deep breath and be yourself, and things will work out for the better.

Không
có phương pháp nào bảo đảm một cuộc gọi bán hàng sẽ thành công. Tuy
nhiên, bằng cách thực hiện những lời hướng dẫn này, bạn có thể giúp bảo
đảm rằng bạn không làm ai bực bội trong tương lai. Hãy thở thật sâu và
hãy là chính mình, và mọi việc sẽ trở thành tốt đẹp hơn.
IS IT TIME FOR A CAREER CHANGE? – ĐÃ ĐẾN THỜI ĐIỂM CHO MỘT SỰ THAY ĐỔI SỰ NGHIỆP?
Find out by asking yourself what you want to do and how to make it happen

Tìm hiểu bằng cách tự hỏi bản thân bạn muốn làm gì và làm sao để thực hiện nó

In today’s world, your first job or the you work in does not have to become your lifelong career. Careers are no longer permanent choices that are set in stone.

Trong
thế giới ngày hôm nay, công việc đầu tiên hoặc ngành nghề mà bạn làm
việc không cần phải trở thành sự nghiệp cả đời của bạn. Các sự nghiệp
không còn là các sự chọn lựa lâu dài mà được thiết lập không đổi.


For many people, however, the idea of changing jobs or careers is extremely daunting – usually due to financial worries and a lack of self-confidence to achieve success in their dream or area of interest.

Tuy
nhiên, đối với nhiều người, suy nghĩ về việc thay đổi công việc hoặc sự
nghiệp thật sự khó khăn thường là do lo lắng về tài chính và một sự
thiếu tự tin để đạt thành công trong công việc mơ ước hoặc lãnh vực quan
tâm.


But it is never too late to make a career change – and for many people the monotonous work in a or field they don’t enjoy is enough to motivate them to take the plunge and embark on a new career path.

Nhưng
nó không bao giờ quá trễ để tạo một sự thay đổi nghề nghiệp - và đối
với nhiều người công việc đơn điệu trong một chức vụ hoặc lãnh vực mà họ
không hứng thú là đủ để thúc đẩy họ quyết tâm hành động và bắt đầu vào
một con đường sự nghiệp mới.


If
you are interested in making a career change a reality, then here are
two questions to ask yourself to put you on the right career track.

Nếu
bạn có hứng thú trong việc tạo sự thay đổi sự nghiệp thành một hiện
thực, thì dưới đây là 2 câu hỏi để hỏi bản thân để đặt ban vào con đường
sự nghiệp thích hợp.


First, ask yourself what do you want to do, and what are your motivations?

Đầu tiên, hỏi bản thân bạn muốn làm điều gì, và điều gì là động lực của bạn?

For some people, the desire for a career change is hampered by a lack of clear knowledge of what or career they would like to switch to. Deciding exactly what you want to do, therefore, is essential.

Đối
với một số người, mong muốn cho một thay đổi sự nghiệp bị cản trở bởi
một sự thiếu kiến thức rõ ràng về loại công việc hoặc sự nghiệp họ muốn
thay đổi vào. Vì thế, việc quyết định một cách chính xác cái bạn muốn
thực hiện là then chốt.


It is a good idea to brainstorm your ideas, your goals and your interests to determine what you are looking for. Career counselors can also be consulted for an outside opinion.


ý kiến tốt để động não những ý nghĩ, mục tiêu và sở thích của bạn để
xác định loại công việc mà bạn đang tìm kiếm. Các nhà tư vấn sự nghiệp
cũng có thể được tham khảo cho lời khuyên của người bên ngoài.


Also,
before you decide to make a career change, consider the motivations
behind this desire. If, for example, you are motivated to leave a
certain office culture or role, then perhaps a change in employers will
satisfy your needs.

Cũng
vậy, trước khi bạn quyết định tạo một sự thay đổi nghề nghiệp, hãy cân
nhắc những động lực phía sau sự mong muốn này. Nếu, ví dụ, bạn được
khuyến khích để rời bỏ một văn hoá hoặc vị trí văn phòng nhất định nào
đó, thì có lẽ sự thay đổi về người chủ sẽ làm hài lòng nhu cầu của


MAKE COLD CALLING A BREEZE – LÀM CHO CUỘC GỌI BÁN HÀNG DỄ DÀNG
Engaging the customer is the key to being a successful telemarketer

Thu hút khách hàng là chìa khoá để trở thành một người bán hàng qua điện thoại thành công

Telemarketing
is not an easy job. It involves contacting people who may be engaged in
activities that don’t involve receiving phone calls from complete
strangers. Not only that but the stranger in question – you – is trying
to complete a sale without making the customer angry.

Bán
hàng qua điện thoại không phải là một công việc dễ dàng. Nó bao gồm
việc liên hệ với người mà có thể bị thu hút vào những hoạt động mà không
liên quan đến việc nhận cuộc gọi từ người hoàn toàn xa lạ. Không chỉ
vậy mà rằng người xa lạ - là bạn - đang cố gắng hoàn tất một cuộc bán
hàng mà không làm cho người khách hàng tương lai tức giận.


There are a few things you can do that will help you perform telemarketing without annoying people.


vài điều mà bạn có thể thực hiện để hỗ trợ bạn trong việc thực hiện
việc bán hàng qua điện thoại mà không làm đối phương bực tức.


In a perfect world, the conversation you have with the prospect would follow exactly the you have in front of you. This is of course not the case, and you will certainly encounter resistance to the product offered.

Trong
một thế giới hoàn hảo, cuộc đối thoại mà bạn có với người khách hàng sẽ
theo bản hướng dẫn mà bạn có trước mặt. Điều này dĩ nhiên không hoàn
toàn như vậy, và bạn sẽ chắc chắn gặp phải sự đối kháng từ sản phẩm được
giới thiệu.


When the customer baulks at your offer, do not
by asking why. That one word is guaranteed to put the prospect on the
defensive because they will feel as if they are experiencing a personal
attack.

Khi
người khách hàng ngần ngại trước lời đề nghị, không nên đáp lạibằng
cách hỏi tại sao. Từ ngữ 1 từ này được bảo đảm rằng sẽ đặt người khách
hàng vào vị trí đối kháng bởi vì họ sẽ cảm thấy như họ đang trải qua một
cuộc tấn công về cá nhân.


By
questioning their decision, you come off as though you feel superior to
them and that their concerns are silly. Once the customer you call
feels insulted, the rest of the call is likely to be pointless.

Bằng
cách truy vấn quyết định của họ, bạn sẽ xuất hiện như bạn đang cảm thấy
v ượt trội hơn họ và sự lo lắng của họ là vớ vẩn. Một khi khách hàng mà
bạn đang họ cảm thấy bị xúc phạm, phần còn lại của cuộc gọi có vẻ là
không có kết quả.


Another bad habit that is easy to fall into is to get excited on the phone. Leave the loud, sales pitch to television and radio ads. You will come off as phony if you use this approach.

Một
thói quen xấu nữa là dễ dàng rơi vào việc cảm thấy hưng phấn trên điện
thoại, Hãy để giọng điệu bán hàng khó nghe, quá lớn này cho các quảng
cáo trên truyền hình và phát thanh. Bạn sẽ có vẻ như giả tạo nêu bạn sử
dụng phương pháp này.


CÂU ĐIỀU KIỆN KHÔNG
Một [b]câu điều kiện được sử dụng để nói về một [b]khả năng hoặc một hoàn cảnh tưởng tượng (điều kiện) và những hậu quả(hoặc kết quả) của nó.[/b][/b]
Câu điều kiện không - ý nghĩa

Khi chúng ta sử dụng câu điều kiện không để nói về một việc mà sẽ luôn luôn xảy ra (kết quả), nếu hoặc khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

Alice
sử dụng điều kiện không để nói với Paul rằng khi nào anh ta cần một
người coi trẻ trong tương lai (điều kiện), anh ta luôn phải tìm một
người khác không phải là Ảlice để giúp anh ta (kết quả).

Next time you need a babysitter, find some other mug!

Lần sau anh cần một người trông trẻ, hãy tìm một người khác!
When it's 7.30, you go to bed Ellie.

Khi 7,30, con đi ngủ, Ellie.
If there's an emergency, Paul always helps at the hospital.

Nếu có ca cấp cứu, Paul luôn giúp tại bênh viện.

So, the meaning is that if the condition is met, then the result will always happen.

Vì thế, ý nghĩa là nếu điều kiện được thỏa mãn, thì kết quả sẽ luôn luôn xảy ra.


Câu điều kiện không - công thức

Điều kiện không được cấu thành gồm điều kiện (phần 'if/when/next time' của câu) và hậu quả hoặc kết quả.
Điều kiện
Hậu quả hoặc kết quả


If +hiện tại đơn,

hiện tại đơn


Next time you need a babysitter,
When you shop online,
If you heat ice,
find some other mug.
you get a 10% discount.
it melts.


Ghi chú:
Luôn có một dấu phẩy (,), giữa hai phần của câu điều kiện không, khi chúng ta bắt đầu với phần 'if':

Next time you need a babysitter, find some other mug!
When it's 7.30, you go to bed Ellie.
If there's an emergency, Paul always helps at the hospital.

Nhưng khi chúng ta bắt đầu với phần câu kết quả của câu điều kiện, chúng ta không cần dấu phẩy:
Find some other mug next time you need a babysitter.
You go to bed when it's 7.30.
Paul always helps if there's an emergency.

If, when, whenever

Ifwhen hoặc whenever có đồng nghĩa trong câu điều kiện không.

If it rains, she takes the bus = When it rains, she takes the bus.

Nếu trời mưa, cô ta đi xe buýt.
Whenever he sees a spider, he screams. = If he sees a spider, he screams.

Khi anh ta nhìn thấy con nhện, anh ta la toáng lên.


Câu điều kiện không - thời gian

The zero conditional talks about things that are always true. Although it uses the present simple form, it doesn't refer only to the present, it refers to all time.

Câu điều kiện không nói về các sự việc mà luôn luôn đúng. Mặc dù nó sử dụng thì hiện đại đơn, nó không chỉ nói đến hiện tại, nó nói đến tất cả các thì.

When you go to university, you need to work hard.

Khi bạn vào Đại học, bạn cần học chăm chỉ.
Whenever I call him, he's never there.

Khi tôi gọi anh ta, anh ấy không bao giờ có ở đó.

NGÔN NGỮ NÓI ĐÙA
Trong
những câu nói đùa hai sự việc mà chúng ta không thể hoặc không thường
xuyên nhập lại với nhau (ví dụ, một máy hát và một tủ lạnh) được trộn
lẫn. Kết quả là điểm nút (phần của câu chuyện đùa mà làm chúng ta cười)
trong trường hợp này là ‘cool music’

Các câu nói đùa dạng ‘cross’

What do you get if you cross a stereo with a refrigerator?

Bạn sẽ có cái gì nếu bạn nhập một dàn máy hát với một tủ lạnh?

Cool Music

Âm nhạc hay

Trong
những câu nói đùa hai sự việc mà chúng ta không thể hoặc không thường
xuyên nhập lại với nhau (ví dụ, một máy hát và một tủ lạnh) được trộn
lẫn. Kết quả là điểm nút (phần của câu chuyện đùa mà làm chúng ta cười)
trong trường hợp này là ‘cool music’
Những câu chuyện đùa này cũng
tùy thuộc vào kết quả có 2 ý nghĩa, một ý nghĩa thông thường và một ý
nghĩa bất thường (hoặc câu chuyện đùa). 'Cool music' thường có nghĩa là
‘âm nhạc thời thượng’ nhưng cool cũng có nghĩa ‘nhiệt độ lạnh’
What do you get if you cross a sheep with a kangaroo?


Bạn sẽ có cái gì nếu bạn nhập một con cừa với một con chuột túi?
A woolly jumper.

Một chiếc áo lạnh bằng len

(Chúng
ta lấy len từ con cừu và chuột túi nhảy rất nhiều 'Jumper' có 2 nghĩa –
nghĩa thông thường là một ‘chiếc áo lạnh làm từ len’. Nghĩa bất thường
hoặc đùa ở đây để diễn tả ‘ai đó hoặc cái gì đó nhảy nhót’)
What do you get if you cross a dog with a computer?


Bạn sẽ có cái gì nếu bạn nhập một con chó với một máy tính?
A computer with lots of bites.

Một chiếc máy tính với nhiều bai
(Con chó thường cắn. Máy vi tính có bai. 'Bite' và 'byte' có âm giống nhau )

Câu chuyện đùa dạng 'Knock Knock'

A: Knock, knock.

Gõ cửa, gõ cửa
B: Who's there?

Ai đó?
A: Lettuce

Lá rau xà lách
B: Lettuce who?

Rau xà lách là ai?
A: Lettuce in. It's cold out here!
Rau xà lách vào. Bên ngòai này lạnh lắm
Những câu chuyện đùa này có 2 người - A và B
A gõ cửa nhà B vì A muốn đi vào nhà của B
B hỏi A nói tên của mình
A nói tên của mình
B hỏi họ của A
A
cung cấp thêm thông tin và câu cuối cùng là điểm nút.Sự hài hước của
những câu chuyện đùa này là những từ ở hai dòng cuối cùng có âm tương
tự, ví dụ 'lettuce' và 'let us'
A: Knock, knock.


Gõ cửa, gõ cửa
B: Who's there?

Ai đó?
A: Sam and Janet

Sam vàJanet
B: Sam and Janet who?

Sam và Janet là ai?
A: Sam and Janet evening!
('Sam
and Janet' và 'Some enchanted' có âm giống nhau. Cũng, 'Some enchanted
Evening' là dòng đầu tiên của một bản nhạc nổi tiếng )


Câu chuyện đùa dạng What did one _____ say to the other _____?

What did one dolphin say to the other dolphin?

Một con cá heo nói gì với một con cá heo khác?
You did that on porpoise.

Bạn thực hiện điều đó theo cá heo
Những câu chuyện đùa 2 dòng này, hai sự việc mà thường không nói chuyện với nhau (thú vật hoặc đồ vật) nói chuyện với nhau.
Những
câu chuyện đùa này phụ thuộc vào dòng thứ hai của câu chuyện đùa trở
thành một sự chơi chữ (một sự sử dụng vui của tư mà có 2 nghĩa hoặc của
những từ khác nhau mà nghe giống nhau nhưng khác sự việc)
Ví dụ:
'porpoise' và 'purpose' nghe giống nhau. Và nói rằng 'You did that on
purpose' là một mệnh đề cố định chúng ta có thể sử dụng để nói ai đó về
điều gì mà họ làm sai
What did one elevator say to the other elevator?


Một cầu thang máy nói gì với một cầu thang máy khác?
I think I'm coming down with something!

Tôi nghĩ tôi đang đi xuống với cái gì đó!
(Một
cầu thang máy có thể 'come down with something' – thường với người từ
một tấng của tòa nhà đến một tầng khác – nhưng 'come down with
something' cũng có nghĩa là bị bệnh )
What did one hurricane say to the other hurricane?


Một cơn bão nói gì với một cơn bão khác?
I've got my eye on you.

Tôi có trung tâm bão trong bạn.
(Trung
tâm của một cơn bão được gọi là 'the eye' nhưng 'have your eye on
someone' có nghĩa rằng bạn thích họ hoặc yêu họ theo kiểu chuyện tình
nam nữ)
NHỮNG CÂU HỎI PHỦ ĐỊNH TRONG ĐÀM THOẠI
<img src="http://www.thanhphatduhoc.com.vn/LearningEnglish/pictures/lesson/php_253.jpg" align="left" width="" />[b]Trong
đàm thoại mỗi ngày, người nói tiếng Anh đôi khi sử dụng các câu hỏi phủ
định vào phần cuối của câu, đặc biệt khi họ đưa ra quan điểm của mình.
[/b]
Các câu hỏi phủ định ở cuối câu
Trong
đàm thoại mỗi ngày, người nói tiếng Anh đôi khi sử dụng các câu hỏi phủ
định vào phần cuối của câu, đặc biệt khi họ đưa ra quan điểm của mình.


Janet nói:

'Fine jewellery looks so lovely on a man, don't you agree?'

Đồ trang sức đẹp nhìn rất hấp dẫn trên một người đàn ông, phải không?

Tim nói:

'It's important to have the latest model, isn't that so?'

Nó quan trọng để có đời mới nhất, phải như vậy không?

Loại
của câu hỏi này giúp duy trì cuộc đàm thoại diễn tiến bằng cách mời
người nghe đồng ý với người nói, hoặc đưa ra quan điểm riêng của họ.


Những câu hỏi khác mà có cùng chức năng này là:

. don't you think?

. don't you think so?

. isn't that right?

. wouldn't you agree?

Trả lời cho những câu hỏi phủ định

Người nói không phải đưa ra một câu trả lời trực tiếp cho loại câu hỏi này, nhưng thường trả lời về ý tưởng của câu hỏi này.

Khi Janet nói:

'Fine jewellery looks so lovely on a man, don't you agree?'

Câu trả lời của Tim là:

'In that case, let me show you these cuff-links'

Trong trường hợp này, hãy để anh chỉ cho em những bộ khuy măng-sét này.

Đôi khi người nói sẽ đưa một câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi

Khi Tim nói:

'It's important to have the latest model, isn't that so?'

Câu trả lời của Jane là:

'Not necessarily. I always say that style is more important than fashion.'

Không nhất thiết như vậy. Em luôn nghĩ rằng phong cách là quan trọng hơn thời trang.

HỐI TIẾC VỀ QUÁ KHỨ - 'WISH'
[b]Helen đã đi ra ngoài khi [b]Michal
gọi điện, Khi cô ta nói rằng 'I wish I'd been here when he called'
(Tôi ước gì tôi đã ở đây khi anh ta gọi) cô ta đang diễn tả sự nuối tiếc
cho một sự kiện trong quá khứ.
[/b][/b]
Hối hận về quá khứ - wish + quá khứ hoàn thành

Helen đã đi ra ngoài khi Michal
gọi điện, Khi cô ta nói rằng 'I wish I'd been here when he called'
(Tôi ước gì tôi đã ở đây khi anh ta gọi) cô ta đang diễn tả sự nuối tiếc cho một sự kiện trong quá khứ. Cô ta buồn về điều gì đã xảy ra, và cô ta nuối tiếc răng quá khứ không phải như vậy.
Để diễn tả sự nuối tiếc về các sự kiện quá khứ, sử dụng:

chủ từ + wish(es) + quá khứ hoàn thành (had + quá khứ phân từ).


dụ, tuần trước bạn đã quên không để đồng hồ báo thức. Như thế, bạn ngủ
quên, bạn đã đi đến trường trễ, bạn đến trễ cho cuộc thi, và bạn trượt
thi.


Bạn có thể diễn tả sự nuối tiếc cho các việc đã xảy ra (hoặc không xảy ra) trong quá khứ bằng cách nói rằng:
I wish I hadn't forgotten to set my alarm.

Tôi ước gì tôi đã không quên để đồng hồ báo thức.
HOẶC I wish I had remembered to set my alarm.

Tôi ước gì tôi đã nhớ để đồng hồ báo thức.

I wish I hadn't slept late.

Tôi ước gì tôi không ngủ dậy trễ

I wish I hadn't been late for school.

Tôi ước gì tôi không đến trường trễ.
HOẶC I wish I had been on time for school.

Tôi ước gì tôi đã đến trường đúng giờ.
I wish I hadn't missed the start of the exam.

Tôi ước gì tôi đã không trễ cuộc thi.
HOẶC I wish I hadn't failed the exam.

Tôi ước gì tôi đã không trượt cuộc thi.
HOẶC I wish I had passed the exam.

Tôi ước gì tôi đã đậu cuộc thi.

Ghi
chú: Ngay cả mặc dù người nói đang nói về một sự kiện trong quá khứ,
động từ 'wish' được sử dụng theo dạng hiện tại đơn, bởi vì anh/cô ta
nuối tiếc nó vào hiện tại.


I wish I had passed the exam.
You wish you had passed the exam.
S/he wishes s/he had passed the exam.
We wish we had passed the exam.
You wish you had passed the exam.
They wish they had passed the exam.
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Kết nối Facebook
Phim Bám Biển
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Giá tiền ảo Bitcoin và Altcoin
Thành viên online
Hiện đang có 49 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 49 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,002
» Thành viên mới nhất: vannguyens
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,045

Thống kê đầy đủ