Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Staying Power – Giữ lấy người tài
26-02-2011, 11:04 PM, (Được chỉnh sửa: 28-02-2011, 09:27 AM {2} bởi Akeyla.)
#1
Số lần cảm ơn 0
2 cảm ơn trong 1 bài
Tongue  Staying Power – Giữ lấy người tài
STAYING POWER – GIỮ LẤY NGƯỜI TÀI

In a talent crunch, here’s how to attract and retain your best performers
Trong cuộc khủng hoảng về nhân tài, dưới đây là cách thu hút và giữ chân những nhân viên làm việc tốt

Employers worldwide are frantically trying to hold on to their best employees even they try to find and recruit the best available talent in the marketplace.

Các nhà tuyển dụng trên thế giới đang cố gắng một cách điên cuồng giữ chân những nhân viên giỏi nhất hơn là họ cố gắng tìm và tuyển dụng tài năng giỏi nhất trong thị trường.

What is the cause of this challenging problem and is it a new phenomenon or a recurring circumstance?

Cái gì là nguyên nhân của vấn đề đầy thử thách này và nó có phải là hiện tượng mới hoặc là một hoàn cảnh tái diễn?

Why the crunch – Tại sao khủng hoảng

As a trainer and professional speaker who has conducted programmes worldwide for many years, I know of a variety of causes or contributors to this current talent crunch.

Là một nhà huấn luyện và diễn giả chuyên nghiệp người đã tổ chức nhiều chương trình trên khắp thế giới trong nhiều năm, tôi biết nhiều nguyên nhân hoặc ý tố dẫn đến việc khủng hoảng tài năng hiện tại này.

Here are a few of the more obvious ones:

Dưới đây là một vài trong những nguyên nhân dễ thấy hơn:

· The relentless march and increasing speed of technology and its impact on society and individuals;

Sự tiến triển khốc liệt và tăng trưởng vận tốc của kỹ thuật và những ảnh hưởng của nó trong xã hội và các cá nhân;

· The increasing cost of living in developed and progressive countries;

Chi phí sinh hoạt tăng trong các quốc gia đã phát triển và đang phát triển;

· An ageing population in many countries;

Dân số già đi trong nhiều quốc gia;

· An increasing lack of employee loyalty;

Sự tăng về việc thiếu sự trung thành của nhân viên;

· The desire for control over one’s life and destiny;

Sự mong mỏi cho việc kiểm soát về cuộc sống và vận mạng của mình;

· The desire of many organizations to increase their offerings of products and services;

Sự mong mỏi của nhiều công ty để tăng sự cung cấp về sản phẩm và dịch vụ;

· The desire of people to go wherever there is opportunity;

Sự mong mỏi của con người đi mọi nơi nếu nơi đó có cơ hội;

· The increasing unwillingness of people to take on entry-level positions; and

Sự tăng về sự miễn cưỡng của nhân viên trong các vị trí khởi điểm; và

· The desire of many organizations to have an increasing presence either locally or internationally or both.

Sự mong mỏi của nhiều công ty có một sự tăng tưởng vị trí tại địa phương hoặc quốc tế hoặc cả hai.

I don’t see any of these circumstances changing in the near future.

Tôi không thấy bất kỳ những hòan cảnh trên thay đổi trong tương lai gần.

So if you are an employer – regardless of your organization’s size, history or growth plans – or if you are considering starting a new business or enterprise, it is important to develop and maintain a clear, workable and effective strategy and process for keeping your best talent and finding new employees.

Vì thế nếu bạn là một nhà tuyển dụng – không kể quy mô, lịch sử hoặc kế họach phát triển của công ty bạn – hoặc nếu bạn đang cân nhắc khởi đầu một công ty hoặc doanh nghiệp, quan trọng là phát triển và duy trì một chiến lược và quy trình rõ ràng, dễ thực hiện và hiệu quả để giữ chân nhân viên giỏi và tìm những nhân viên mới.

This will help you to continue to grow your business profitably and consistently.

Điều này sẽ giúp bạn tiếp tục phát triển doanh nghiệp về lợi nhuận và nhất quán.

What employees want – Nhân viên muốn gì

What people want has not changed in hundreds of years. However, finding it is becoming increasing difficult.

Cái mà con người muốn đã không thay đổi trong hàng trăm năm. Tuy nhiên, tìm nó đang trở nên khó khăn.

People around the world all want the same things, regardless of their country, religion, gender, age, career and/or marital status.

Tất cả mọi người trên thế giới mong muốn giống như, bất kể quốc gia, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, sự nghiệp và/hoặc tình trạng hôn nhân.

They want inner peace, happiness and to maintain control of their lives and outcomes. Many feel that these wants are gradually being eroded in the workplace, so it should be no surprise that employees everywhere are:

Họ muốn hòa bình về tinh thần, hạnh phúc và duy trì sự kiểm sóat về cuộc sống và kết quả. Nhiều người cảm thấy rằng những mong muốn này đã dần dần bị xói mòn tại nơi làm việc, vì thế không ngạc nhiên các nhân viên ở mọi nơi đang:

· Starting their own businesses;

Khởi đầu doanh nghiệp riêng;

· Looking for better financial opportunities;

Tìm kiếm những việc làm có tài chính tốt hơn;

· Retiring earlier;

Nghỉ hưu sớm hơn;

· Staying with their current employer but losing productivity and effectiveness;

Ở lại với người tuyển dụng hiện tại nhưng năng suất và hiệu quả công việc giảm;

· Losing loyalty and commitment to their current employer;

Suy giảm lòng trung thành và tận tụy với người tuyển dụng hiện tại;

· Developing a more self-centred approach or personal agendas and concerns about their futures; or

Phát triển một phương cách tự kỷ hơn hoặc các động cơ và lo lắng cá nhân về tương lai của họ; hoặc

· Becoming more independent in their thinking and behaviour.
Trở nên độc lập hơn trong suy nghĩa và hành xử.
Trích dẫn
26-02-2011, 11:05 PM,
#2
Số lần cảm ơn 0
2 cảm ơn trong 1 bài
Bug  STAYING POWER – GIỮ LẤY NGƯỜI TÀI (tt)
STAYING POWER – GIỮ LẤY NGƯỜI TÀI (tt)

In a talent crunch, here’s how to attract and retain your best performers
Trong cuộc khủng hoảng về nhân tài, dưới đây là cách thu hút và giữ chân những nhân viên làm việc tốt

What employees want – Nhân viên muốn gì

What people want has not changed in hundreds of years. However, finding it is becoming increasing difficult.

Cái mà con người muốn đã không thay đổi trong hàng trăm năm. Tuy nhiên, tìm nó đang trở nên khó khăn.

People around the world all want the same things, regardless of their country, religion, gender, age, career and/or marital status.

Tất cả mọi người trên thế giới mong muốn giống như, bất kể quốc gia, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, sự nghiệp và/hoặc tình trạng hôn nhân.

They want inner peace, happiness and to maintain control of their lives and outcomes. Many feel that these wants are gradually being eroded in the workplace, so it should be no surprise that employees everywhere are:

Họ muốn hòa bình về tinh thần, hạnh phúc và duy trì sự kiểm sóat về cuộc sống và kết quả. Nhiều người cảm thấy rằng những mong muốn này đã dần dần bị xói mòn tại nơi làm việc, vì thế không ngạc nhiên các nhân viên ở mọi nơi đang:

· Starting their own businesses;

Khởi đầu doanh nghiệp riêng;

· Looking for better financial opportunities;

Tìm kiếm những việc làm có tài chính tốt hơn;

· Retiring earlier;

Nghỉ hưu sớm hơn;

· Staying with their current employer but losing productivity and effectiveness;

Ở lại với người tuyển dụng hiện tại nhưng năng suất và hiệu quả công việc giảm;

· Losing loyalty and commitment to their current employer;

Suy giảm lòng trung thành và tận tụy với người tuyển dụng hiện tại;

· Developing a more self-centred approach or personal agendas and concerns about their futures; or

Phát triển một phương cách tự kỷ hơn hoặc các động cơ và lo lắng cá nhân về tương lai của họ; hoặc

· Becoming more independent in their thinking and behaviour.

Trở nên độc lập hơn trong suy nghĩa và hành xử.

What employers can do – Cái nhà tuyển dụng có thể làm

If you are an employer, what is the answer to this outgoing and growing problem? I would like to share my thoughts on a few fundamentals:

Nếu bạn là một nhà tuyển dụng, cái gì là câu trả lời cho vấn đề đang xảy ra và nghiêm trọng này? Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ về một vài điều cơ bản:

1. Corporate culture – Văn hóa công ty

It is critical that your organization become an “employer of choice”.

Quan trọng là công ty của bạn trở thành một ‘’sự chọn lựa của nhân viên’’.

This involves developing, fostering and maintaining a positive corporate culture.

Điều này bao gôm việc phát triển, nuôi dưỡng và duy trì một văn hóa công ty tích cực.

To do this, you must be willing to empower employees at every level of the organization.

Để làm điều này, bạn phải tự nguyện trao quyền cho nhân viên tại bất kỳ cấp độ của công ty.

Learn to give more positive recognition and appreciation to each employee regardless of his status or position.

Học cách đưa ra sự công nhận và ghi công tích cực hơn đối với mỗi nhân viên bất kể vị trí hoặc chức vụ của họ.

Treat all employees fairly, regardless of their gender, cultural background, age or experience.

Create an environment of inclusion not exclusion.

Đối xử với tất cả nhân viên một cách công bằng, bất kể giới tính, nguồn gốc văn hóa, tuổi tác hoặc kinh nghiệm. Tạo ra một môi trường của việc đoàn kết không phải tách ra.

2. Decisions – Quyết định

Drive decision-making further down the corporate ladder.

Lái việc ra quyết định xuống cấp dưới của bậc thang chức vụ.

Stay in touch with the reality of your business, your markets and your customers’ needs and expectations.

Giữ liên hệ với thế giới của doanh nghiệp, thị trường và nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng.

Your managers must keep their egos out of critical decisions, actions and behaviours. They must learn to validate their subordinates.

Các trưởng phòng phải loại bỏ cái tôi trong những quyết định, hành động và hành xử quan trọng. Họ phải học cách tôn trọng cấp dưới.

If you want employees to trust and respect you, do the same to them first. Keep the lines of communication open in all directions throughout your organization.

Nếu bạn muốn nhân viên tin tưởng và tôn trọng bạn, hãy làm như thế với họ trước. Hãy duy trì các kênh liên lạc mở trong mọi hướng xuyên suốt công ty bạn.

3. Vision – Tầm nhìn

Share your vision with all your employees and encourage the bottom-up flow of information.

Senior managers must get out from behind their desks and talk to employees.

Hãy chia sẻ tầm nhìn với tất cả những nhân viên và khuyến khích dòng thông tin chảy dưới lên. Các trưởng phòng cao cấp phải đi ra khỏi bàn làm việc và nói chuyện với nhân viên.

As an employer of choice, you must listen without prejudice and cloud perceptions.

Như là nhà tuyển dụng của chọn lựa, bạn phải lắng nghe mà không có các thành kiến và quan điểm mù mờ.

Put as many resources in developing your people as you do in upgrading your furniture and other supplies.

Hãy đặt những nguồn tài nguyên trong việc phát triển nhân viên như bạn làm trong việc nâng cấp đồ đạc và tiện nghi.

Set a clear direction for your organization and share this with your employees.

Hãy đề ra một hướng rõ ràng cho công ty và chia sẻ nó với nhân viên của bạn.

Create a culture that blends the right amounts of accountability and responsibility.

Tạo một văn hóa mà hòa nhập số lượng thích hợp của trách nhiệm và sự chịu trách nhiệm.

If you want to be one of the survivors during the coming decade or decades, you have to embrace these changes willingly and diligently.

Nếu bạn muốn trở thành một trong những người sống sót trong thế kỷ hoặc nhiều thế kỷ tới, bạn phải nắm lấy những thay đổi này một cách tự nguyện và cần mẫn.
Trích dẫn
27-02-2011, 12:55 PM,
#3
Số lần cảm ơn 0
1 cảm ơn trong 1 bài
RE: STAYING POWER – GIỮ LẤY NGƯỜI TÀI
những tiêu đề của op viết đều sai luật :d
xin op làm lại cho đúng luật :Đ:D:D:D:D:D:D
Trích dẫn


Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Kết nối Facebook
Phim Bám Biển
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Giá tiền ảo Bitcoin và Altcoin
Thành viên online
Hiện đang có 59 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 59 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,002
» Thành viên mới nhất: vannguyens
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,045

Thống kê đầy đủ