Welcome to Nhân Trạch Online, Guest! Đăng nhập hoặc Đăng ký

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Staying Power – Giữ lấy người tài
26-02-2011, 11:04 PM, (Được chỉnh sửa: 28-02-2011, 09:27 AM {2} bởi Akeyla.)
#1
Số lần cảm ơn 0
2 cảm ơn trong 1 bài
Tongue  Staying Power – Giữ lấy người tài
STAYING POWER – GIỮ LẤY NGƯỜI TÀI

In a talent crunch, here’s how to attract and retain your best performers
Trong cuộc khủng hoảng về nhân tài, dưới đây là cách thu hút và giữ chân những nhân viên làm việc tốt

Employers worldwide are frantically trying to hold on to their best employees even they try to find and recruit the best available talent in the marketplace.

Các nhà tuyển dụng trên thế giới đang cố gắng một cách điên cuồng giữ chân những nhân viên giỏi nhất hơn là họ cố gắng tìm và tuyển dụng tài năng giỏi nhất trong thị trường.

What is the cause of this challenging problem and is it a new phenomenon or a recurring circumstance?

Cái gì là nguyên nhân của vấn đề đầy thử thách này và nó có phải là hiện tượng mới hoặc là một hoàn cảnh tái diễn?

Why the crunch – Tại sao khủng hoảng

As a trainer and professional speaker who has conducted programmes worldwide for many years, I know of a variety of causes or contributors to this current talent crunch.

Là một nhà huấn luyện và diễn giả chuyên nghiệp người đã tổ chức nhiều chương trình trên khắp thế giới trong nhiều năm, tôi biết nhiều nguyên nhân hoặc ý tố dẫn đến việc khủng hoảng tài năng hiện tại này.

Here are a few of the more obvious ones:

Dưới đây là một vài trong những nguyên nhân dễ thấy hơn:

· The relentless march and increasing speed of technology and its impact on society and individuals;

Sự tiến triển khốc liệt và tăng trưởng vận tốc của kỹ thuật và những ảnh hưởng của nó trong xã hội và các cá nhân;

· The increasing cost of living in developed and progressive countries;

Chi phí sinh hoạt tăng trong các quốc gia đã phát triển và đang phát triển;

· An ageing population in many countries;

Dân số già đi trong nhiều quốc gia;

· An increasing lack of employee loyalty;

Sự tăng về việc thiếu sự trung thành của nhân viên;

· The desire for control over one’s life and destiny;

Sự mong mỏi cho việc kiểm soát về cuộc sống và vận mạng của mình;

· The desire of many organizations to increase their offerings of products and services;

Sự mong mỏi của nhiều công ty để tăng sự cung cấp về sản phẩm và dịch vụ;

· The desire of people to go wherever there is opportunity;

Sự mong mỏi của con người đi mọi nơi nếu nơi đó có cơ hội;

· The increasing unwillingness of people to take on entry-level positions; and

Sự tăng về sự miễn cưỡng của nhân viên trong các vị trí khởi điểm; và

· The desire of many organizations to have an increasing presence either locally or internationally or both.

Sự mong mỏi của nhiều công ty có một sự tăng tưởng vị trí tại địa phương hoặc quốc tế hoặc cả hai.

I don’t see any of these circumstances changing in the near future.

Tôi không thấy bất kỳ những hòan cảnh trên thay đổi trong tương lai gần.

So if you are an employer – regardless of your organization’s size, history or growth plans – or if you are considering starting a new business or enterprise, it is important to develop and maintain a clear, workable and effective strategy and process for keeping your best talent and finding new employees.

Vì thế nếu bạn là một nhà tuyển dụng – không kể quy mô, lịch sử hoặc kế họach phát triển của công ty bạn – hoặc nếu bạn đang cân nhắc khởi đầu một công ty hoặc doanh nghiệp, quan trọng là phát triển và duy trì một chiến lược và quy trình rõ ràng, dễ thực hiện và hiệu quả để giữ chân nhân viên giỏi và tìm những nhân viên mới.

This will help you to continue to grow your business profitably and consistently.

Điều này sẽ giúp bạn tiếp tục phát triển doanh nghiệp về lợi nhuận và nhất quán.

What employees want – Nhân viên muốn gì

What people want has not changed in hundreds of years. However, finding it is becoming increasing difficult.

Cái mà con người muốn đã không thay đổi trong hàng trăm năm. Tuy nhiên, tìm nó đang trở nên khó khăn.

People around the world all want the same things, regardless of their country, religion, gender, age, career and/or marital status.

Tất cả mọi người trên thế giới mong muốn giống như, bất kể quốc gia, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, sự nghiệp và/hoặc tình trạng hôn nhân.

They want inner peace, happiness and to maintain control of their lives and outcomes. Many feel that these wants are gradually being eroded in the workplace, so it should be no surprise that employees everywhere are:

Họ muốn hòa bình về tinh thần, hạnh phúc và duy trì sự kiểm sóat về cuộc sống và kết quả. Nhiều người cảm thấy rằng những mong muốn này đã dần dần bị xói mòn tại nơi làm việc, vì thế không ngạc nhiên các nhân viên ở mọi nơi đang:

· Starting their own businesses;

Khởi đầu doanh nghiệp riêng;

· Looking for better financial opportunities;

Tìm kiếm những việc làm có tài chính tốt hơn;

· Retiring earlier;

Nghỉ hưu sớm hơn;

· Staying with their current employer but losing productivity and effectiveness;

Ở lại với người tuyển dụng hiện tại nhưng năng suất và hiệu quả công việc giảm;

· Losing loyalty and commitment to their current employer;

Suy giảm lòng trung thành và tận tụy với người tuyển dụng hiện tại;

· Developing a more self-centred approach or personal agendas and concerns about their futures; or

Phát triển một phương cách tự kỷ hơn hoặc các động cơ và lo lắng cá nhân về tương lai của họ; hoặc

· Becoming more independent in their thinking and behaviour.
Trở nên độc lập hơn trong suy nghĩa và hành xử.
Trích dẫn


Các bài viết trong chủ đề này
Staying Power – Giữ lấy người tài - bởi vovanlam - 26-02-2011, 11:04 PM

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Tin mới về Nhân Trạch
Tin tuc Nhan Trach
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dai tuong Vo Nguyen Giap
Kết nối Facebook
Phim Bám Biển
Liên Kết Hữu Ích
Báo Quảng Bình, Cổng thông tin Tỉnh, Công thông tin Bố Trạch, Phong Nha Kẻ Bàng
Tri Ân Các Mạnh Thường Quân
Tri An
Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết
Giá tiền ảo Bitcoin và Altcoin
Thành viên online
Hiện đang có 33 người dùng trực tuyến.
» 0 Thành viên | 33 Khách

Diễn đàn Thống kê
» Thành viên: 3,002
» Thành viên mới nhất: vannguyens
» Diễn đàn chủ đề: 1,623
» Diễn đàn bài viết: 7,045

Thống kê đầy đủ